Обща информация

"Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД е застрахователно акционерно дружество с предмет на дейност: застраховане (доброволно здравно осигуряване); управление на набраните от застраховането средства; сключване на съпътстващи търговски сделки, обслужващи застраховането, които не противоречат на нормативните изисквания относно статута и дейността на застрахователните дружества и не са обект на други законови ограничения, лицензии и разрешения.

Дружеството е с капитал 6 000 000 лева, разпределени в 60 000 обикновении безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100.00 лева всяка.

Дружеството извършва дейността си чрез предлагане на медицински застраховки както следва:

  • а) фиксирани парични суми
  • б) обезщетения
  • b} комбинация от горните две
  • а) фиксирани парични суми
  • б) обезщетения
  • b} комбинация от горните две

Акционери в Дружеството са:

1 "Доверие-Обединен холдинг" АД, притежаващо 98.15 %
2 "Момина Крепост АД", притежаващо 0.28 %
3 "Телсо" АД, притежаващо 1.57 %

В изпълнение на §29 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за здравното осигуряване/ДВ бр.60 от 07.08.2012г/ "Обединен здравноосигурителен фонд Доверие" ЗАД приведе дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и с Решение № 581-03/22.07.2013г. на Комисията за финансов надзор получи Лиценз за застраховател за извършване на дейност по т.1 и т.2 от раздел II, буква "А" от приложение №1 от Кодекса за застраховане, във връзка с чл.83, ал.1 и ал.2 от Закона за здравното осигуряване за застраховки "Злополука" и "Заболяване".

След въвеждане в експлоатация, през месец октомври 2005 г. на Многопрофилна болница "Доверие" АД, обслужването на осигурените лица от София и консултациите на национално ниво - за осигурените от страната, при желание на клиента, се поемат от нея.


Уведомление за поверителност

Уведомление за застрахователно събитие по застраховка "Заболяване"

Уведомление за застрахователно събитие за подаване Online

НРД 2023-2025 Цени на здравни услуги

E-талон в цифров портфейл на мобилен телефон

2023-11-01

Уважаеми клиенти,
ОЗОФ ДОВЕРИЕ ЗАД, следвайки своята стратегия за цифрова трансформация, предлага на застрахованите лица нова ИТ услуга – „Електронен Здравноосигурителен Талон (еТалон)“. Услугата еТалон позволява на осигурените лица:
- Съвременен, лесен и интуитивен достъп до личния здравноосигурителен талон;
- Ограничаване на риск от загуба на пластмасовия носител;
- Липса от грижа за съхранението и предоставянето на талона в случай на нужда – винаги е наличен в мобилния телефон;
- Възможност за съхраняване на талоните и на допълнително осигурените членове на семейството в един мобилен телефон.
Инструкции за изтеглянето на еТалон може да намерите ТУК.

Електронна здравна карта

2020-12-09

Уважаеми клиенти,
"ОЗОФ Доверие ЗАД" Ви предоставя възможност за използване на електронна здравна карта през сайта ни. За целта трябва да се регистрирате в клиентския ни портал като потребител. Електронна здравна карта може да бъде представена при ползване на услуги в лечебните заведения.

WEB заявка

2018-02-23

Уважаеми клиенти,
"ОЗОФ Доверие ЗАД" Ви предоставя възможност за записване на час при специалист през сайта ни. За целта трябва да сте се регистрирали в онлайн системата ни. Инструкции за записване на час може да намерите ТУК.
x